Binh chủng Tăng thiết giáp: Triển khai, nhân rộng nhiều mô hình giáo dục chính trị - tư tưởng

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Thời gian qua, Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, đổi mới toàn diện, đồng bộ về nội dung, hình thức, biện pháp công tác giáo dục chính trị-tư tưởng phù hợp với đối tượng và tình hình mới.

Theo đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được triển khai, nhân rộng như: “Tiếng nói chính trị viên”; “5 điều biết trong tuần”; “Đảng viên kèm cặp, giúp đỡ quần chúng”; “Tâm tình người chiến sĩ”; “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”; “Câu lạc bộ lý luận trẻ”; “Mô hình bổ trợ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mô hình bổ trợ tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương”.

 Cán bộ Binh chủng Tăng thiết giáp tại Hội thi cán bộ huấn luyện giỏi năm 2022. Ảnh minh họa: Qdnd.vn

Cán bộ Binh chủng Tăng thiết giáp tại Hội thi cán bộ huấn luyện giỏi năm 2022. Ảnh minh họa: Qdnd.vn

Trong Binh chủng có nhiều mô hình khai thác tốt nền tảng các trang mạng xã hội như: Group Facebook “Lửa thép”; “Sắt son niềm tin với Đảng”; “Tư tưởng thép”... góp phần lan tỏa, chia sẻ, nhân rộng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; giữ vững và phát huy “bản lĩnh, tinh thần thép” của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

NGỌC GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/binh-chung-tang-thiet-giap-trien-khai-nhan-rong-nhieu-mo-hinh-giao-duc-chinh-tri-tu-tuong-713565