Bão cát bao phủ thành phố ở Trung Quốc

Cơn bão cát từ từ bao phủ thành phố Đôn Hoàng thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, thành phố trở nên âm u.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bao-cat-bao-phu-thanh-pho-o-trung-quoc-ar871779.html