Bắc Cạn giữ vững an ninh vùng giáp ranh

    Gốc

    ND -  Là tỉnh miền núi, Bắc Cạn có tám huyện, thị xã, trong đó có bảy huyện vùng núi. Từ đặc thù này,  nhiệm vụ giữ  vững  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108764&sub=67&top=40