648 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất các trường đại học

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Năm 2009, vốn trong nước đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) cho các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng là 648 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2008.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=139989&sub=74&top=41