Về quê hương Trần Phú

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Cụ Trần Văn Phổ, thân sinh đồng chí Trần Phú, là một nhà nho yêu nước, quê làng Yên Hạ, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ). Sau khi đỗ Giải nguyên, được bổ làm giáo thụ tại huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146392&sub=130&top=37