Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri

Lời Tòa soạn: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 242/BC-UBND về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri theo Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 7-7-2023, Báo cáo số 99/BC-HĐND ngày 27-6-2023 và Báo cáo số 116/BC-HĐND ngày 16-10-2023 của HĐND tỉnh. Từ số báo hôm nay, Báo Gia Lai lần lượt trích đăng nội dung này.

*Kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh sớm kiện toàn nhân sự Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ và có các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại Trung tâm Y tế huyện. Vấn đề này cử tri đã nhiều lần kiến nghị nhưng hơn 1 năm nay vẫn chưa thực hiện, ảnh hưởng đến các hoạt động của đơn vị, đặc biệt là công tác khám-chữa bệnh cho Nhân dân (cử tri huyện Đức Cơ).

*Kết quả giải quyết:

Hiện nay, đội ngũ lãnh đạo, quản lý của Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ có 3 Phó Giám đốc và khuyết chức danh Giám đốc (sau khi điều động, bổ nhiệm ông Trần Quang Chỉ-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Pháp y). Nhằm kiện toàn chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, Sở Y tế đã triển khai rà soát và đang thực hiện quy trình, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch bổ sung chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện Sở Y tế đang thực hiện quy trình, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 22-7-2023 phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030” đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển sự nghiệp y tế trong thời gian tới, tạo bước đột phá nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuyên gia, người lao động nước ngoài sinh sống trên địa bàn tỉnh, bảo đảm năng lực đáp ứng với các dịch bệnh mới nổi, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội.

*Kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư thủy điện An Khê-Ka Nak (cụm Ka Nak) giai đoạn 2016-2018 theo Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18-11-2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện” (cử tri huyện Kbang).

*Kết quả giải quyết:

Ngày 6-7-2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 1728/UBND-CNXD gửi các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xem xét bố trí kinh phí cho các dự án sau tái định cư.

Ngày 31-7-2023, Bộ Tài chính đã có văn bản phúc đáp tại Công văn số 8038/BTC-ĐT nội dung như sau: “Các dự án hỗ trợ đời sống, sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh không thuộc danh mục dự án được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Gia Lai.

Đề nghị UBND tỉnh thực hiện theo đúng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao. Trường hợp các dự án trên thật sự cần thiết và cấp bách đề nghị UBND tỉnh căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công; Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28-7-2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22-6-2023 của Quốc hội về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8-7-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 được giao của tỉnh Gia Lai và các quy định liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định”.

Vì vậy, UBND tỉnh đã có Công văn số 2141/UBND-CNXD ngày 10-8-2023 và Công văn số 3085/VP-CNXD ngày 18-10-2023 chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện: Kbang, Ia Grai, Krông Pa và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn kinh phí thực hiện dự án theo đúng quy định trước ngày 1-12-2023.

GLO

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/uy-ban-nhan-dan-tinh-gia-lai-tra-loi-kien-nghi-cua-cu-tri-post257168.html