Ưu đãi tiền sử dụng đất đối với thương binh

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Hỏi: Đề nghị quý báo cho biết trường hợp cả vợ và chồng đều là thương binh, được tiêu chuẩn giao quyền sử dụng đất ở vị trí khác nhau thì có cùng được hưởng chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất không ? Quang Thiện (huyện Đông Anh)

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/177940