Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 93,5% dân số

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, đến nay, người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh là 517.242 người, tỷ lệ bao phủ 93,5% dân số toàn tỉnh.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội vận động người dân tham gia tự đóng BHYT.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội vận động người dân tham gia tự đóng BHYT.

Trong đó, cấp mới, gia hạn 1.924 thẻ BHYT; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên 114 tỷ đồng, giảm 6,86% so với cùng kỳ năm 2023. 222.896 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, giảm 9,13% so với cùng kỳ năm 2023; giải quyết 719 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền trả 10.754 triệu đồng.

BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp, đôn đốc Tổ chức dịch vụ thu triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu số người tham gia BHXH toàn tỉnh đạt 58.730 người, tương đương tỷ lệ 25,4% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT là 537.090 người, đạt tỷ lệ 97% dân số.

Thế Hiển

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/ty-le-bao-phu-bhyt-toan-tinh-dat-93-5-dan-so-3169499.html