Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác người cao tuổi năm 2021

  590 liên quanGốc

  UBND tỉnh vừa có công văn về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác người cao tuổi năm 2021.

  Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, các cơ quan báo chí của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về luật pháp, chính sách đối với người cao tuổi; vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.

  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi; tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030; tháng hành động vì người cao tuổi; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

  Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương hoàn thành việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ trong năm 2021; hướng dẫn triển khai có hiệu quả công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại cơ sở theo quy định; đẩy mạnh công tác đào tạo kỹ năng chăm sóc người cao tuổi cho cán bộ, nhân viên y tế tại cơ sở.

  Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu việc bố trí kinh phí thực hiện Luật Người cao tuổi, các chính sách, chương trình, đề án đối với người cao tuổi theo quy định của pháp luật. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn việc sắp xếp lại Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại cơ sở theo quy định. Sở Giao thông - Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện miễn giảm giá vé, phí dịch vụ đối với người cao tuổi tham gia giao thông, thăm quan, vui chơi, giải trí và các quy định khác có liên quan đến thực hiện Luật Người cao tuổi.

  UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác trợ cấp xã hội cho người cao tuổi tại địa phương, đảm bảo quyền lợi cho người cao tuổi được hưởng đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ theo quy định của Luật Người cao tuổi; Có giải pháp huy động nguồn lực để hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế; huy động khối doanh nghiệp, khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; Đẩy mạnh thực hiện các Chương trình, Đề án liên quan đến người cao tuổi; Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2025 của UBND tỉnh; xây dựng Chương trình hành động về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn quản lý sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh; Chủ động cân đối, phân bổ nguồn lực, thực hiện đầy đủ các chính sách, Chương trình, Đề án về người cao tuổi theo quy định; vận động các cơ quan, đoàn thể, các gia đình, cá nhân có đủ điều kiện nhận chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi nghèo, cô đơn không nơi nương tựa; thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; Thường xuyên tổ chức các đoàn công tác, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác người cao tuổi và việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người cao tuổi tại địa phương; Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ củng cố, sắp xếp lại Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở; triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi”; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”;...

  HG

  Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/trien-khai-cac-nhiem-vu-trong-tam-trong-cong-tac-nguoi-cao-tuoi-nam-2021/133297.htm