TP.HCM: Đưa việc quản lý, sử dụng nhà đất công vào diện kiểm tra

Chiều 21.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM tổ chức phiên họp thứ 7.

Tại phiên họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM (sau đây gọi tắt là BCĐ) cho biết các thành viên BCĐ, Cơ quan Thường trực BCĐ đã cơ bản hoàn thành các đoàn kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của BCĐ.

BCĐ đã thường xuyên, tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại cấp ủy, tổ chức đảng, lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được phân công quản lý, phụ trách; ban hành kết luận đối với 18 đơn vị theo kết quả kiểm tra.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp thứ 7 của BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM chiều 21.5

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp thứ 7 của BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM chiều 21.5

BCĐ cũng đã đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 các nội dung liên quan công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công; việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở, bất cập hoặc vướng mắc. Trong đó, được quan tâm nhất là kiến nghị xem xét sửa đổi các quy định về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phù hợp thực tế.

Trong quý 1-2024, BCĐ đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo 12 vụ án, 14 vụ việc. Trong đó có 6 vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, cho chủ trương, đường lối xử lý; đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra, kết quả được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.

Thời gian tới, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu BCĐ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ chương trình công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của BCĐ.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan rà soát, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết cụ thể từng vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Cùng với đó, triển khai trong thực tiễn Đề án “Một số giải pháp, bài học kinh nghiệm phòng ngừa hành vi vi phạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước”.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu hoàn thành Đề án “Vận dụng, triển khai thực hiện Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung khi có rủi ro trong thi hành công vụ”.

Tại cuộc họp, BCĐ cũng thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với 1 vụ án; đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 3 vụ việc.

Tú Viên

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tp-hcm-dua-viec-quan-ly-su-dung-nha-dat-cong-vao-dien-kiem-tra-217499.html