Tổng kết hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Thể hiện trách nhiệm của người dân với sự phát triển của thành phố và đất nước

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/6/154700