Tổng Bí thư: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe

    Gốc

    Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong thời gian tới là phát triển và hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch phát triển hệ thống y tế đến năm 2010 và những năm tiếp theo.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/237440/Default.aspx