Tổ chức không gian vùng Thủ đô: Liên kết để phát triển tối đa và bền vững

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Xây dựng mô hình phát triển không gian Vùng hợp lí sẽ tạo tiền đề cho toàn Vùng có được lợi thế phát triển tốt nhất, theo hướng...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/03/14/104954/6523