Thị xã Đức Phổ chủ động trong công tác phòng ngừa tham nhũng

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Đức Phổ luôn coi trọng và chủ động làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thị ủy, UBND thị xã Đức Phổ luôn xác định công tác phòng và đấu tranh chống tham nhũng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, phải kiên quyết, kiên trì và liên tục của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nên đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC); chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp PCTN,TC trên địa bàn.

Theo đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh tới tất cả cán bộ, công chức thông qua nhiều hình thức như: phát tờ rơi phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; lồng ghép đưa nội dung chỉ đạo công tác PCTN,TC vào các hội nghị của các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống đài truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử của thị xã và các hội nghị, hội thi, phong trào quần chúng ở địa phương... qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu và tham gia tích cực tham gia. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, UBND thị xã chỉ đạo, tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN,TC lấy phòng ngừa là chính.

Đồng chí Nguyễn Kiên, Bí thư Thị xã Đức Phổ.

Trong đó UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban và các xã, phường thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế phối hợp, tạo sự thống nhất trong triển khai, thực hiện các công việc, ngăn ngừa hiệu quả các hành vi tham nhũng. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, như: các chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, thiết bị, phương tiện; niêm yết công khai quy trình, thủ tục thời gian tiếp nhận hồ sơ, mức thu phí; các dự án đầu tư và mua sắm; công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; quản lý Nhà nước về các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường.

UBND thị xã đã thực hiện kê khai tài sản thu nhập lần đầu đối với 269 trường hợp và đã công khai theo đúng quy định. Điểm nổi bật trong công tác PCTN,TC ở thị xã Đức Phổ thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, UBND thị xã đã xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của UBND thị xã và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế làm việc phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động; thường xuyên quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Hàng năm UBND thị xã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức và các văn bản chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường. Qua kiểm tra đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn thị xã đã có chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm phục vụ được nâng lên; tình trạng đi muộn, về sớm, sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng đã giảm đáng kể; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, qua đó đã giảm bớt sự nhũng nhiễu, gây phiền hà trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức và công dân.

Mặt khác để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, thị xã Đức Phổ tập trung chỉ đạo, thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra và tăng cường công tác tiếp công dân, làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Đẩy mạnh giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn nghiệp vụ. Cần ban hành quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, điều tra, thi hành án, thuế,… bảo đảm ngăn chặn cho được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, "vòi vĩnh", "chung chi", phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

Với những giải pháp quyết liệt trong thời gian qua, thị xã đã làm tố công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; quản lý chi tiêu chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong mọi lĩnh vực và các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Từ đầu năm 2022 đến nay, thị xã chưa có cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra tham nhũng phải xử lý kỷ luật.

Thời gian tới, thị xã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh PCTN,TC; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng đối với công tác PCTN,TC; gắn kết chặt chẽ công tác PCTN,TC với đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tạo chuyển biến nhận thức và ý thức tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong đấu tranh PCTN,TC của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tăng cường sự phối kết hợp giữa chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, cơ quan báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền và đấu tranh với các hành vi lợi dụng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá Đảng, Nhà nước; đồng thời kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý tham nhũng. Tiếp tục thực hiện công khai hóa trong công tác lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, nhất là các lĩnh vực có nhiều điều kiện cơ hội tham nhũng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác PCTN,TC.

THÀNH LONG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202212/thi-xa-duc-pho-chu-dong-trong-cong-tac-phong-ngua-tham-nhung-3151428/