Thi khi chưa học?

    Gốc

    Theo cơ cấu phân phối chương trình của bậc học THCS chỉnh lý thì học kỳ I có 17 tuần, học kỳ II có 18 tuần, tuần gần cuối của mỗi học kỳ tổ chức thi học kỳ...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.35927.qdnd