Thành lập Tổ chức định giá đất của Nhà nước

    Báo Hà Nội Mới
    5 đăng lạiGốc

    (HNMO)– Đó là đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Dự thảo lần 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2003 do Bộ đang soạn thảo.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/170149