Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Đảng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, ngày 16-10-1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ra Quyết nghị thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107428&sub=49&top=36