'Đập đá' là tàn đời

Phen này phải một mất một còn với bọn chúng, phải trốc tận gốc, diệt tận ngọn, không để bọn chúng gieo rắc...