Công bố quyết định thanh tra tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia

Công bố quyết định thanh tra tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia

Công bố quyết định thanh tra Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Bắt đầu thanh tra toàn diện Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

Bắt đầu thanh tra toàn diện Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

Thanh tra đột xuất Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Thanh tra đột xuất Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Thanh tra đột xuất, toàn diện Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Thanh tra đột xuất, toàn diện Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Cho thuê mở hàng quán tràn lan, Khu Liên hợp thể thao quốc gia bị thanh tra đột xuất

Cho thuê mở hàng quán tràn lan, Khu Liên hợp thể thao quốc gia bị thanh tra đột xuất

TTCP công bố quyết định thanh tra tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia

TTCP công bố quyết định thanh tra tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia