Babel: ngọn tháp đại diện cho sự đa dạng của ngôn ngữ loài người

Babel: ngọn tháp đại diện cho sự đa dạng của ngôn ngữ loài người

Từ trước đến nay, việc nghiên cứu các ngôn ngữ chẳng khác nào một đấu trường gian khổ trong giới trí thức....