Nguyên Tổng giám đốc Công ty tài chính cao su Việt Nam lãnh 16 năm tù

Nguyên Tổng giám đốc Công ty tài chính cao su Việt Nam lãnh 16 năm tù

Nguyên Tổng Giám đốc công ty tài chính cao su Việt Nam kêu oan bất thành

Nguyên Tổng Giám đốc công ty tài chính cao su Việt Nam kêu oan bất thành

Nguyên Tổng giám đốc công ty tài chính cao su Việt Nam lãnh 16 năm tù

Nguyên Tổng giám đốc công ty tài chính cao su Việt Nam lãnh 16 năm tù

Cựu sếp Công ty Tài chính cao su Việt Nam và thuộc cấp xộ khám

Cựu sếp Công ty Tài chính cao su Việt Nam và thuộc cấp xộ khám

Nguyên Tổng giám đốc Công ty Tài chính cao su Việt Nam lĩnh 16 năm tù

Nguyên Tổng giám đốc Công ty Tài chính cao su Việt Nam lĩnh 16 năm tù

Bạc đầu, nguyên tổng giám đốc lãnh 16 năm tù, bồi thường 140 tỉ

Bạc đầu, nguyên tổng giám đốc lãnh 16 năm tù, bồi thường 140 tỉ

Nguyên Tổng giám đốc Công ty Tài chính cao su Việt Nam bị đề nghị mức án 18-20 năm tù

Nguyên Tổng giám đốc Công ty Tài chính cao su Việt Nam bị đề nghị mức án 18-20 năm tù