Hiểu biết của người dân nông thôn có thể giúp cảnh báo thiên tai

Hiểu biết của người dân nông thôn có thể giúp cảnh báo thiên tai

Các nhà khoa học nhấn mạnh có những hiểu biết của người dân nông thôn có thể áp dụng cho các khu vực đô thị...