Bổ nhiệm nhiều nhân sự bộ, ngành, cơ quan Trung ương

Bổ nhiệm nhiều nhân sự bộ, ngành, cơ quan Trung ương

Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ cùng các Bộ Y tế, Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính, Giao thông...
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 cơ quan Trung ương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 cơ quan Trung ương

Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Phó Chánh Văn phòng

Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Phó Chánh Văn phòng

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Bộ

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Bộ

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Bộ

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Bộ

Bộ trưởng Nội vụ điều động, bổ nhiệm hai lãnh đạo cấp Vụ

Bộ trưởng Nội vụ điều động, bổ nhiệm hai lãnh đạo cấp Vụ

Thời gian nghĩa vụ quân sự có được tính để nâng lương?

Thời gian nghĩa vụ quân sự có được tính để nâng lương?

Chính sách mới tại vùng đặc biệt khó khăn áp dụng từ 1/12/2019

Chính sách mới tại vùng đặc biệt khó khăn áp dụng từ 1/12/2019

Công tác tại xã đảo đặc biệt khó khăn được chế độ ưu đãi

Công tác tại xã đảo đặc biệt khó khăn được chế độ ưu đãi

Đề nghị tách lương đại biểu Quốc hội khỏi lương công chức

Đề nghị tách lương đại biểu Quốc hội khỏi lương công chức