Khai giảng khóa học bồi dưỡng truyền thông hiện đại cho cán bộ ngành BHXH

Khai giảng khóa học bồi dưỡng truyền thông hiện đại cho cán bộ ngành BHXH

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng ban Chuyên trách về thông tin đối ngoại

Ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng ban Chuyên trách về thông tin đối ngoại

Trao quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Trao quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng ban chuyên trách về thông tin đối ngoại

Ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng ban chuyên trách về thông tin đối ngoại

Triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ông Lê Hải Bình làm Phó Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại

Ông Lê Hải Bình làm Phó Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại

Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Trưởng ban Chuyên trách BCĐ Công tác thông tin đối ngoại

Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Trưởng ban Chuyên trách BCĐ Công tác thông tin đối ngoại

Ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại

Ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại

Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại

Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại

Tăng cường hợp tác, trao đổi công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tăng cường hợp tác, trao đổi công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao làm vụ trưởng Ban Tuyên giáo TƯ

Cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao làm vụ trưởng Ban Tuyên giáo TƯ

Ông Lê Hải Bình làm Vụ trưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Lê Hải Bình làm Vụ trưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Lê Hải Bình làm Vụ trưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Lê Hải Bình làm Vụ trưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương

Cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình được bổ nhiệm chức vụ mới

Cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình được bổ nhiệm chức vụ mới

Cựu Người phát ngôn Bộ Ngoại giao làm Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương

Cựu Người phát ngôn Bộ Ngoại giao làm Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương

Cựu phát ngôn viên Lê Hải Bình làm Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương

Cựu phát ngôn viên Lê Hải Bình làm Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo TƯ

Đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo TƯ

Bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình làm Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế

Bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình làm Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế