Việt Nam- Lào hợp tác phát triển văn hóa đọc

Việt Nam- Lào hợp tác phát triển văn hóa đọc

Việt Nam - Italia ký kết hơp tác văn hóa giai đoạn 2018 - 2021

Việt Nam - Italia ký kết hơp tác văn hóa giai đoạn 2018 - 2021

Giao lưu văn hóa góp phần củng cố và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada

Giao lưu văn hóa góp phần củng cố và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada

Tuần văn hóa Việt Nam tại Canada

Tuần văn hóa Việt Nam tại Canada

Tăng cường giao lưu hữu nghị, kết nối nhân dân Việt Nam-Canada

Tăng cường giao lưu hữu nghị, kết nối nhân dân Việt Nam-Canada

Lần đầu tiên tổ chức Tuần văn hóa Việt Nam tại Canada

Lần đầu tiên tổ chức Tuần văn hóa Việt Nam tại Canada

Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam 2018 tại Campuchia

Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam 2018 tại Campuchia

Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia

Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia

Đậm đà bản sắc dân tộc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia

Đậm đà bản sắc dân tộc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia

Tăng cường giao lưu văn hóa để thúc đẩy sự gắn bó giữa Việt Nam và Mexico

Tăng cường giao lưu văn hóa để thúc đẩy sự gắn bó giữa Việt Nam và Mexico

Sinh viên Việt Nam tại RUDN quảng bá hình ảnh quê hương

Điện mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy

Điện mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy

Thứ trưởng Vương Duy Biên tiếp đoàn Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia

Thứ trưởng Vương Duy Biên tiếp đoàn Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia

Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2017

Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2017