Nhận diện để vượt qua thách thức

Nhận diện để vượt qua thách thức

Doanh nghiệp Nhà nước: Giảm sở hữu nhà nước để tăng năng lực số hóa

Doanh nghiệp Nhà nước: Giảm sở hữu nhà nước để tăng năng lực số hóa

Doanh nghiệp nhà nước trong cuộc chơi đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp nhà nước trong cuộc chơi đổi mới sáng tạo

DNNN đã sẵn sàng đón cơ hội từ CMCN 4.0?

DNNN đã sẵn sàng đón cơ hội từ CMCN 4.0?

Doanh nghiệp nhà nước phổ cập máy tính và Internet cao hơn, nhưng sử dụng ít hơn doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp nhà nước phổ cập máy tính và Internet cao hơn, nhưng sử dụng ít hơn doanh nghiệp tư nhân

DNNN đang 'chậm chân' trong công nghiệp 4.0?

DNNN đang 'chậm chân' trong công nghiệp 4.0?

Thiếu nhân sự trình độ cao, doanh nghiệp Nhà nước khó tiếp cận 4.0

Doanh nghiệp nhà nước tiếp cận công nghệ 4.0