Lãnh án vì dẫn đường cho nhóm đánh nhau

Lãnh án vì dẫn đường cho nhóm đánh nhau

Cả nhóm cùng bàn bạc, thống nhất, Hòa chạy xe máy dẫn đường cho nhóm Huy, khi đến chỗ nhân viên của anh...