Hiệu quả từ các mô hình an ninh trật tự

Hiệu quả từ các mô hình an ninh trật tự

Thời gian qua, nhiều đơn vị ở tỉnh Phú Yên được biểu dương khen thưởng về việc xây dựng các mô hình góp...