Ba cách thuyết minh Bát Chánh đạo

Ba cách thuyết minh Bát Chánh đạo

Trong Kinh tạng Nikaya, khi Đức Phật nói trực tiếp về Bát Chánh đạo, thì lộ trình theo thứ tự là Chánh...
'Kịch bản' đón Phật trong kinh Lăng-già

'Kịch bản' đón Phật trong kinh Lăng-già

Bổn phận của người làm cha làm mẹ

Bổn phận của người làm cha làm mẹ

Khảo sát thuật ngữ phương tiện thiện xảo trong kinh tạng Pāli

Khảo sát thuật ngữ phương tiện thiện xảo trong kinh tạng Pāli

Tín là nguồn đạo

Tín là nguồn đạo

Làm thân Phật chảy máu

Làm thân Phật chảy máu

Những phép lạ và thần thông của Đức Phật trong kinh điển Phật giáo

'Nữ tính hóa' - hình tượng đặc biệt trong Phật giáo Việt Nam

Những phép lạ và thần thông của Đức Phật trong kinh điển Phật giáo

Ý nghĩa 'Tôn sư trọng đạo' trong Phật giáo