Nhiều ngân hàng có 'tướng' mới

Nhiều ngân hàng có 'tướng' mới

Tổng giám đốc HSBC Việt Nam mới được bổ nhiệm là ai?

Tổng giám đốc HSBC Việt Nam mới được bổ nhiệm là ai?

Tân Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam là ai?

Tân Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam là ai?

HSBC Việt Nam thay tổng giám đốc

HSBC Việt Nam thay tổng giám đốc

HSBC Việt Nam thay tổng giám đốc, ông Phạm Hồng Hải nhận nhiệm vụ mới ở Canada

HSBC Việt Nam thay tổng giám đốc, ông Phạm Hồng Hải nhận nhiệm vụ mới ở Canada

HSBC Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc thay ông Phạm Hồng Hải

HSBC Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc thay ông Phạm Hồng Hải

Ngân hàng HSBC Việt Nam bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc

Ngân hàng HSBC Việt Nam bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc

HSBC Việt Nam bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc

HSBC Việt Nam bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc