Thanh Hóa: Hàng trăm phụ huynh phản đối giải thể, sáp nhập trường

Thanh Hóa: Hàng trăm phụ huynh phản đối giải thể, sáp nhập trường

Hơn 800 phụ huynh ở Thanh Hóa phản đối sáp nhập trường

Hơn 800 phụ huynh ở Thanh Hóa phản đối sáp nhập trường

Thanh Hóa: Phụ huynh phản đối giải thể trường THPT Trần Ân Chiêm

Thanh Hóa: Phụ huynh phản đối giải thể trường THPT Trần Ân Chiêm

Thanh Hóa sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp trước thềm năm học mới

Thanh Hóa sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp trước thềm năm học mới

Đồng loạt giải thể 5 trường THPT đầu năm học mới tại Thanh Hóa

Đồng loạt giải thể 5 trường THPT đầu năm học mới tại Thanh Hóa

Thanh Hóa: Giải thể 5 trường THPT

Thanh Hóa: Giải thể 5 trường THPT

Thanh Hóa: Giải thể 5 trường THPT công lập ngay đầu năm học mới

Thanh Hóa: Giải thể 5 trường THPT công lập ngay đầu năm học mới

Giải thể 5 trường THPT theo đề án sắp xếp các trường THPT

Giải thể 5 trường THPT theo đề án sắp xếp các trường THPT