Lữ đoàn Đặc công 429 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Lữ đoàn Đặc công 429 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Nhiều sáng kiến để huấn luyện giỏi

Nhiều sáng kiến để huấn luyện giỏi

Nhiều sáng kiến để huấn luyện giỏi

Nhiều sáng kiến để huấn luyện giỏi

Ngành Điều tra hình sự Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngành Điều tra hình sự Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Lữ đoàn 680 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Lữ đoàn 680 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Lữ đoàn 680 đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Lữ đoàn 680 đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Chủ động, sáng tạo trong quản lý, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật

Chủ động, sáng tạo trong quản lý, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật

Chú trọng bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, gắn nhà trường với đơn vị

Chú trọng bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, gắn nhà trường với đơn vị

Khoa An ninh điều tra đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Khoa An ninh điều tra đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Chú trọng bồi dưỡng cán bộ, giảng viên để nâng cao chất lượng đào tạo

Chú trọng bồi dưỡng cán bộ, giảng viên để nâng cao chất lượng đào tạo

Khoa An ninh điều tra đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Khoa An ninh điều tra đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba