Nhà viết kịch Xuân Trình - đối thoại trong Sống và Viết…

Trân trọng giới thiệu tham luận của PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái 'Nhà viết kịch Xuân Trình - đối thoại...
Nhà viết kịch Xuân Trình: Đối thoại trong sống và viết...

Nhà viết kịch Xuân Trình: Đối thoại trong sống và viết...

Nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình - Người dự báo - Dữ dội - Gai góc- Nhưng đằm thắm, trữ tình

Nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình - Người dự báo - Dữ dội - Gai góc- Nhưng đằm thắm, trữ tình

'Xuân Trình - Nhà viết kịch, Nhà lãnh đạo sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới'

'Xuân Trình - Nhà viết kịch, Nhà lãnh đạo sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới'

Nhà biên kịch Xuân Trình: Sân khấu là duyên mệnh

Nhà biên kịch Xuân Trình: Sân khấu là duyên mệnh

Xuân Trình – Nhà viết kịch, nhà lãnh đạo tiên phong đổi mới sân khấu

Xuân Trình – Nhà viết kịch, nhà lãnh đạo tiên phong đổi mới sân khấu

'Xuân Trình – nhà viết kịch, nhà lãnh đạo sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới'

Hội thảo khoa học 'Xuân Trình – nhà viết kịch, nhà lãnh đạo sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới'

Xuân Trình - Người tiên phong đổi mới

Nhà viết kịch Xuân Trình: Đi trước thời mình đã sống...

Nhà văn Ngô Thảo: Người không tuổi

Ấy là Ngô Thảo

Nguyễn Thị Minh Thái và phê bình nghệ thuật