Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp lần thứ nhất

Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp lần thứ nhất

Sáng 22-1, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp lần thứ nhất để thống nhất triển khai một số...
Ngành Nội vụ Hà Nội chú trọng tham mưu giải pháp phát triển Thủ đô

Ngành Nội vụ Hà Nội chú trọng tham mưu giải pháp phát triển Thủ đô

Hà Nội: Kiểm tra công vụ tập trung vào việc giải quyết hồ sơ theo 'một cửa', 'một cửa liên thông'

Hà Nội: Kiểm tra công vụ tập trung vào việc giải quyết hồ sơ theo 'một cửa', 'một cửa liên thông'

Không dự họp đầy đủ, lãnh đạo 18 đơn vị bị Chủ tịch Hà Nội phê bình

Không dự họp đầy đủ, lãnh đạo 18 đơn vị bị Chủ tịch Hà Nội phê bình

Hàng loạt lãnh đạo quận, huyện TP. Hà Nội bị phê bình

Hàng loạt lãnh đạo quận, huyện TP. Hà Nội bị phê bình

Hà Nội kiểm tra công tác tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp

Hà Nội kiểm tra công tác tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp

Hà Nội: Nhiều lãnh đạo quận huyện, sở bị phê bình vì chậm dự họp

Hà Nội: Nhiều lãnh đạo quận huyện, sở bị phê bình vì chậm dự họp

Một loạt lãnh đạo sở, quận, huyện bị Chủ tịch Hà Nội phê bình

Một loạt lãnh đạo sở, quận, huyện bị Chủ tịch Hà Nội phê bình

Hà Nội: Lãnh đạo 14 sở, quận, huyện bị phê bình vì 'chểnh mảng' dự họp

Hà Nội: Lãnh đạo 14 sở, quận, huyện bị phê bình vì 'chểnh mảng' dự họp

Hà Nội phê bình lãnh đạo 18 đơn vị vắng mặt hoặc không dự họp đầy đủ

Hà Nội phê bình lãnh đạo 18 đơn vị vắng mặt hoặc không dự họp đầy đủ

Hà Nội: Lập đoàn kiểm tra việc tuyển dụng viên chức năm 2021

Hà Nội: Lập đoàn kiểm tra việc tuyển dụng viên chức năm 2021

Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp

Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp

Hà Nội sẽ kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp

Hà Nội sẽ kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp

Hà Nội: Lập đoàn kiểm tra việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp

Hà Nội: Lập đoàn kiểm tra việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Công tác cải cách hành chính ở Hà Nội: Để người dân thật sự hài lòng...

Công tác cải cách hành chính ở Hà Nội: Để người dân thật sự hài lòng...

Thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội: Cần đẩy mạnh phân cấp cho các quận, huyện

Thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội: Cần đẩy mạnh phân cấp cho các quận, huyện

Hà Nội: Năm 2021 sẽ mở 4.807 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Hà Nội: Năm 2021 sẽ mở 4.807 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Hà Nội hướng dẫn tuyển dụng 3.960 viên chức giáo dục năm 2020

Hà Nội hướng dẫn tuyển dụng 3.960 viên chức giáo dục năm 2020

Góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp

Góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội

Năm 2021: Hà Nội có 144.386 biên chế hành chính, sự nghiệp

Năm 2021: Hà Nội có 144.386 biên chế hành chính, sự nghiệp

Hà Nội: Giảm 1,43% biên chế công chức và 4,33% biên chế viên chức

Hà Nội: Giảm 1,43% biên chế công chức và 4,33% biên chế viên chức

Năm 2021 Hà Nội giảm hơn 6.000 biên chế công chức, viên chức

Năm 2021 Hà Nội giảm hơn 6.000 biên chế công chức, viên chức

Năm 2021, Hà Nội có hơn 9.000 biên chế hành chính

Năm 2021, Hà Nội có hơn 9.000 biên chế hành chính

Hà Nội khắc phục hạn chế, nâng cao chỉ số PAPI

Hà Nội khắc phục hạn chế, nâng cao chỉ số PAPI

Ðẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở - giải pháp cải thiện Chỉ số PAPI

Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở - giải pháp cải thiện Chỉ số PAPI

Thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội: Nên quy định cứng 15 biên chế cho một phường?

Thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội: Nên quy định cứng 15 biên chế cho một phường?

Chính quyền đô thị ở Hà Nội: Mỗi phường có bao nhiêu biên chế?

Chính quyền đô thị ở Hà Nội: Mỗi phường có bao nhiêu biên chế?

Mô hình chính quyền đô thị Hà Nội: Có nên tách công an tách ra khỏi UBND phường?

Mô hình chính quyền đô thị Hà Nội: Có nên tách công an tách ra khỏi UBND phường?

Đề nghị vận dụng tối đa các cơ chế cho Hà Nội khi triển khai chính quyền đô thị

Đề nghị vận dụng tối đa các cơ chế cho Hà Nội khi triển khai chính quyền đô thị

Hà Nội: Cân nhắc số lượng biên chế tối đa của UBND phường khi thí điểm chính quyền đô thị

Hà Nội: Cân nhắc số lượng biên chế tối đa của UBND phường khi thí điểm chính quyền đô thị

Quyết tâm thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Quyết tâm thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Trao giải Cuộc thi trực tuyến tuyên truyền Quy tắc ứng xử trong các cơ quan

Trao giải Cuộc thi trực tuyến tuyên truyền Quy tắc ứng xử trong các cơ quan

Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội: Khen thưởng gần 70 tập thể, cá nhân trong tuyên truyền 2 bộ Quy tắc ứng xử

Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội: Khen thưởng gần 70 tập thể, cá nhân trong tuyên truyền 2 bộ Quy tắc ứng xử

Công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội: Thực hiện đồng bộ, quyết liệt

Công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội: Thực hiện đồng bộ, quyết liệt

Hà Nội: Đưa kiến thức pháp luật đến CNVC-LĐ

Hà Nội: Đưa kiến thức pháp luật đến CNVC-LĐ

Hà Nội: Cải cách hành chính được tiến hành vững chắc, đột phá, có trọng tâm, trọng điểm

Hà Nội: Cải cách hành chính được tiến hành vững chắc, đột phá, có trọng tâm, trọng điểm

Hà Nội: Để lại 3,5% chỉ tiêu công chức và viên chức để tinh giản trong năm 2021

Hà Nội: Để lại 3,5% chỉ tiêu công chức và viên chức để tinh giản trong năm 2021

Đẩy mạnh sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị

Đảm bảo đúng số lượng cấp phó trong các cơ quan, đơn vị

Đảm bảo đúng số lượng cấp phó trong các cơ quan, đơn vị

Kiên quyết bảo đảm số lượng cấp phó theo đúng quy định

Kiên quyết bảo đảm số lượng cấp phó theo đúng quy định

Không có nghị định nào hướng dẫn cái sai về vượt số lượng cấp phó

Không có nghị định nào hướng dẫn cái sai về vượt số lượng cấp phó

Hà Nội kiến nghị gỡ khó trong thực hiện chính sách ưu đãi, trọng dụng người có tài năng

Hà Nội kiến nghị gỡ khó trong thực hiện chính sách ưu đãi, trọng dụng người có tài năng