Bộ Y tế chốt bổ sung 21 vi chất vào sữa học đường

Bộ Y tế chốt bổ sung 21 vi chất vào sữa học đường

Sau thời gian dài nghiên cứu, Bộ Y tế chốt phương án bổ sung 21 vi chất dinh dưỡng vào sữa tươi học đường...
Hoan nghênh Bộ Y tế kiên định lập trường khoa học về sản phẩm cho Sữa học đường

Hoan nghênh Bộ Y tế kiên định lập trường khoa học về sản phẩm cho Sữa học đường

Sắp ban hành Thông tư về sữa học đường

Sắp ban hành Thông tư về sữa học đường

Quyết định 5450/QĐ-BYT chính là cơ sở pháp lý để chọn sản phẩm cho Sữa học đường

Quyết định 5450/QĐ-BYT chính là cơ sở pháp lý để chọn sản phẩm cho Sữa học đường

Bộ Y tế: Trong tháng 9 sẽ ban hành thông tư về sữa học đường, cân nhắc bổ sung 21 vi chất

Bộ Y tế: Trong tháng 9 sẽ ban hành thông tư về sữa học đường, cân nhắc bổ sung 21 vi chất

Tháng khai trường, sẽ ban hành quy chuẩn sữa học đường

Tháng khai trường, sẽ ban hành quy chuẩn sữa học đường

Bộ Y tế chậm ban hành quy chuẩn sữa học đường

Bộ Y tế chậm ban hành quy chuẩn sữa học đường

Vì sao Bộ Y tế chưa chốt hướng dẫn sữa học đường?

Vì sao Bộ Y tế chưa chốt hướng dẫn sữa học đường?

Bộ Y tế nói về việc chậm ban hành quy chuẩn và bổ sung vi chất vào sữa học đường

Bộ Y tế nói về việc chậm ban hành quy chuẩn và bổ sung vi chất vào sữa học đường