Đà Nẵng vay 45 triệu USD để cải thiện hạ tầng giao thông thành phố

Đà Nẵng vay 45 triệu USD để cải thiện hạ tầng giao thông thành phố

Tổng Giám đốc Quỹ OFID thực địa các công trình đầu tư tại Hà Tĩnh

Tổng Giám đốc Quỹ OFID thực địa các công trình đầu tư tại Hà Tĩnh

Miền Trung: Khắc phục không gian kinh tế chia cắt, tạo đà đột phá

Miền Trung: Khắc phục không gian kinh tế chia cắt, tạo đà đột phá

Quỹ của OPEC cấp 45 triệu USD cải thiện giao thông Đà Nẵng

Quỹ của OPEC cấp 45 triệu USD cải thiện giao thông Đà Nẵng

Hà Tĩnh triển khai hiệu quả nguồn vốn do Quỹ OFID hỗ trợ

Hà Tĩnh triển khai hiệu quả nguồn vốn do Quỹ OFID hỗ trợ

45 triệu USD cho Dự án 'Cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng'

45 triệu USD cho Dự án 'Cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng'

Vay hơn 1.000 tỉ làm Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Vay hơn 1.000 tỉ làm Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Ký kết Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Ký kết Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Vay OFID 45 triệu USD để cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Vay OFID 45 triệu USD để cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Đà Nẵng ký hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông

Đà Nẵng ký hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông

Vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Hút 45 triệu USD cho hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Hút 45 triệu USD cho hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Ký kết Hiệp định vay trị giá 45 triệu USD nhằm cải thiện hạ tầng giao thông TP. Đà Nẵng

Ký kết Hiệp định vay trị giá 45 triệu USD nhằm cải thiện hạ tầng giao thông TP. Đà Nẵng

Việt Nam vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông của Đà Nẵng

Việt Nam vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông của Đà Nẵng

Ký Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Ký Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

OFID sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển

OFID sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển