Gần 20 tỷ đồng giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu

Gần 20 tỷ đồng giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu

Hỗ trợ 850.000 USD cho phụ nữ nông thôn Việt Nam có sinh kế bền vững

Hỗ trợ 850.000 USD cho phụ nữ nông thôn Việt Nam có sinh kế bền vững

850.000 USD giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm rủi ro thiên tai

850.000 USD giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm rủi ro thiên tai

Gần 20 tỷ đồng giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu

Gần 20 tỷ đồng giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu

850.000 USD hỗ trợ phụ nữ Việt Nam thích ứng với BĐKH

850.000 USD hỗ trợ phụ nữ Việt Nam thích ứng với BĐKH

Tài trợ gần 20 tỷ đồng giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu

Tài trợ gần 20 tỷ đồng giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu

Hỗ trợ 4 mô hình sinh kế giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu

Hỗ trợ 4 mô hình sinh kế giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu