Việt Nam chuyển giao chức Chủ tịch AIPA cho Brunei

Việt Nam chuyển giao chức Chủ tịch AIPA cho Brunei

'So với 3 kỳ đại hội đồng lần trước, lần này Đại hội đồng đã tổ chức được cuộc họp của Ủy ban Chính trị và...
AIPA thông qua 26 Nghị quyết với nhiều sáng kiến thích ứng của Quốc hội Việt Nam

AIPA thông qua 26 Nghị quyết với nhiều sáng kiến thích ứng của Quốc hội Việt Nam

ASEAN kêu gọi sự ủng hộ của tất cả người dân

ASEAN kêu gọi sự ủng hộ của tất cả người dân

Việt Nam có nhiều cải thiện về vấn đề việc làm cho lao động nữ

Việt Nam có nhiều cải thiện về vấn đề việc làm cho lao động nữ

Các thể chế kinh tế mạnh mẽ là then chốt cung cấp dịch vụ công hiệu quả

Các thể chế kinh tế mạnh mẽ là then chốt cung cấp dịch vụ công hiệu quả

Việt Nam đứng đầu ASEAN về cải thiện việc làm cho lao động nữ

Việt Nam đứng đầu ASEAN về cải thiện việc làm cho lao động nữ