Tam quốc diễn nghĩa: Chuyện khôi hài, bỏ mạng vì chủ soái tiến cử bừa

Tiến cử nhân tài là một việc nên làm, nhưng tiến cử bừa có thể dẫn đến tác dụng ngược lại. Trong Tam quốc...