Tam Quốc Diễn Nghĩa: Những đại mãnh tướng sát cánh cùng Tào Tháo đánh đông dẹp bắc

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Những đại mãnh tướng sát cánh cùng Tào Tháo đánh đông dẹp bắc

Bên cạnh những mưu sĩ kiệt xuất, dưới trướng Tào Tháo còn rất nhiều mãnh tướng giúp vị hùng chủ này có thể...
Danh tướng nào của Tào Ngụy khiến Lưu Bị e sợ?

Danh tướng nào của Tào Ngụy khiến Lưu Bị e sợ?

Mưu sĩ thất bại ê chề nhất thời Tam Quốc là ai?

Mưu sĩ thất bại ê chề nhất thời Tam Quốc là ai?

Mưu sĩ thất bại ê chề nhất thời Tam Quốc là ai?

Mưu sĩ thất bại ê chề nhất thời Tam Quốc là ai?

Mưu sĩ thất bại nhất Tam Quốc, mỗi kế sách là một bước đẩy chủ công mình đến kết cục diệt vong

Mưu sĩ thất bại nhất Tam Quốc, mỗi kế sách là một bước đẩy chủ công mình đến kết cục diệt vong

Tào Tháo: Chớp thời cơ nên vớ bẫm

Tào Tháo: Chớp thời cơ nên vớ bẫm

Viên Thiệu vô dũng hay Tào Tháo quá túc mưu?

Những nhân vật từng xuất hiện trong phiên bản điện ảnh của Tây Du Ký và Tam Quốc Diễn Nghĩa

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết của mưu sĩ lắm tài nhưng nhiều tật thời Tam quốc, bài học cho hậu thế