Mực nước nhiều hồ chứa ở Trung Bộ, Tây Nguyên giảm mạnh

Mực nước nhiều hồ chứa ở Trung Bộ, Tây Nguyên giảm mạnh

Quảng Nam có 2 thủy điện trong danh mục hồ thủy điện quan trọng đặc biệt

Mưa lớn giải hạn cho cây trồng tại nhiều địa phương

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 22-26/4/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 22-26/4/2019

Ban hành danh mục các đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt

Ban hành danh mục các đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt

Danh mục đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt

Danh mục đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt

IALY, thời khắc giao mùa

IALY, thời khắc giao mùa

Nhịp sống mới trên lòng hồ Sê San

Nhịp sống mới trên lòng hồ Sê San

Đầu tư lớn mang lại hiệu quả cao

Đầu tư lớn mang lại hiệu quả cao

Kon Tum: Phát hiện nhiều di vật khảo cổ học trong vùng lòng hồ thủy điện Plei Krông