YouthSpark Live 2018: Hành trang chinh phục môi trường làm việc hiện đại

YouthSpark Live 2018: Hành trang chinh phục môi trường làm việc hiện đại

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hội nhập thương mại quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hội nhập thương mại quốc tế

Chỉ 21% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mạng lưới toàn cầu

Chỉ 21% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mạng lưới toàn cầu

Bức tranh DN và nội lực nền kinh tế

Bức tranh DN và nội lực nền kinh tế

80% DN nhỏ và vừa vẫn chỉ 'quanh quẩn ao nhà'

80% DN nhỏ và vừa vẫn chỉ 'quanh quẩn ao nhà'

DNNVV Việt Nam tham gia hệ thống thương mại toàn cầu tỷ lệ rất thấp

DNNVV Việt Nam tham gia hệ thống thương mại toàn cầu tỷ lệ rất thấp

65% doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận các nhà đầu tư nước ngoài

65% doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận các nhà đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó trong hội nhập thương mại quốc tế

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó trong hội nhập thương mại quốc tế

Quá ít DNNVV Việt Nam tham gia hệ thống thương mại toàn cầu

Quá ít DNNVV Việt Nam tham gia hệ thống thương mại toàn cầu

Cần chung tay hỗ trợ doanh nghiệp trong thương mại quốc tế

Cần chung tay hỗ trợ doanh nghiệp trong thương mại quốc tế