Tấm lòng nhà văn với bạn văn

Tấm lòng nhà văn với bạn văn

Tôi đã đọc 'Tơ trời chùng chình đón đợi', tập chân dung văn học thứ năm, của Vũ Từ Trang. Đọc một mạch. Cái...