Phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo, dân tộc

Phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo, dân tộc

An Giang là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo. Việc tập hợp đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng khối đại...