Gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ

Gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ

Nghiên cứu khoa học (NCKH) và đào tạo tiến sĩ (ĐTTS) là hai nhiệm vụ có mối quan hệ biện chứng, được Viện...