Di tích Hải Vân Quan trở thành điểm du lịch hấp dẫn

Di tích Hải Vân Quan trở thành điểm du lịch hấp dẫn

Đệ nhất hùng quan những điều chưa biết

Đệ nhất hùng quan những điều chưa biết

Công bố dấu tích nền móng kiến trúc di tích Hải Vân Quan

Công bố dấu tích nền móng kiến trúc di tích Hải Vân Quan

Phát hiện nhiều thú vị sau khai quật di tích Hải Vân Quan

Phát hiện nhiều thú vị sau khai quật di tích Hải Vân Quan

Hải Vân quan 'thức giấc'

Hải Vân quan 'thức giấc'

Kết quả sơ bộ quá trình khai quật di tích Hải Vân Quan

Kết quả sơ bộ quá trình khai quật di tích Hải Vân Quan

Kết quả sơ bộ quá trình khai quật di tích Hải Vân Quan

Kết quả sơ bộ quá trình khai quật di tích Hải Vân Quan

Phát hiện lịch sử về di tích Hải Vân quan

Phát hiện lịch sử về di tích Hải Vân quan

Nhiều thú vị về Hải Vân quan sau khai quật

Nhiều thú vị về Hải Vân quan sau khai quật

Xuất lộ nhiều dấu tích xưa khi khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan

Xuất lộ nhiều dấu tích xưa khi khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan

Đi tìm dấu tích xưa Thiên hạ đệ nhất hùng quan

Đi tìm dấu tích xưa Thiên hạ đệ nhất hùng quan

Hiện vật khai quật tại di tích Hải Vân Quan tạm lưu giữ tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế

Hiện vật khai quật tại di tích Hải Vân Quan tạm lưu giữ tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế

Hiện vật khai quật tại di tích Hải Vân Quan tạm lưu giữ tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế

Hiện vật khai quật tại di tích Hải Vân Quan tạm lưu giữ tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế

Hiện vật khai quật tại di tích Hải Vân Quan tạm lưu giữ tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế

Hiện vật khai quật tại di tích Hải Vân Quan tạm lưu giữ tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế

Khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan

Khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan

Khai quật khảo cổ di tích Hải Vân Quan ở độ cao 500 m

Khai quật khảo cổ di tích Hải Vân Quan ở độ cao 500 m

Khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan

Khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan

Khai quật khảo cổ tại di tích quốc gia Hải Vân Quan

Khai quật khảo cổ tại di tích quốc gia Hải Vân Quan