Bỏ chế độ viên chức suốt đời: Chấm dứt tình trạng ô dù, ỷ lại

Bỏ chế độ viên chức suốt đời: Chấm dứt tình trạng ô dù, ỷ lại

Năm 2020, bỏ chế độ viên chức suốt đời

Năm 2020, bỏ chế độ viên chức suốt đời

Chốt tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020

Chốt tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2020

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quốc hội nghe tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình Thực hiện nsnn năm 2019, dự toán năm 2020

Quốc hội nghe tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình Thực hiện nsnn năm 2019, dự toán năm 2020

Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở Hà Tĩnh: Làm đến đâu, chắc đến đó

Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở Hà Tĩnh: Làm đến đâu, chắc đến đó

7 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

7 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội