Thành lập thành phố Chí Linh

Thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương

Thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương

Lễ công bố Nghị quyết thành lập TP. Chí Linh, Hải Dương

Lễ công bố Nghị quyết thành lập TP. Chí Linh, Hải Dương

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố thành lập thành phố Chí Linh

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố thành lập thành phố Chí Linh

Lễ tế cầu quốc thái dân an trên núi Ngũ Nhạc linh từ

Lễ tế cầu quốc thái dân an trên núi Ngũ Nhạc linh từ

Lễ tế trời đất trên núi thiêng Ngũ Nhạc

Lễ tế trời đất trên núi thiêng Ngũ Nhạc

Về tỉnh Đông trảy hội đầu xuân