Đổi mới trên vùng đất văn hiến cách mạng Tam Sơn, Bắc Ninh

Đổi mới trên vùng đất văn hiến cách mạng Tam Sơn, Bắc Ninh

Ứng dụng CNTT trong dạy học: Không chỉ thay bảng đen bằng máy chiếu

Ứng dụng CNTT trong dạy học: Không chỉ thay bảng đen bằng máy chiếu

Quảng Trị mảnh đất anh hùng

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Giảm tải vẫn... quá tải

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Giảm tải vẫn... quá tải

Bước khởi đầu để đưa chương trình môn học vào thực tiễn

Chương trình giáo dục phổ thông mới vẫn 'nặng'

Chương trình giáo dục phổ thông mới vẫn 'nặng'

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Lớp đông khó đảm bảo chất lượng

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Lớp đông khó đảm bảo chất lượng

Thành bại phụ thuộc vào phương pháp của giáo viên

Thành bại phụ thuộc vào phương pháp của giáo viên

Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Giáo viên kêu khó

Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Giáo viên kêu khó

Tổ chức công bố kết quả thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông mới

Tổ chức công bố kết quả thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông mới

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Yêu cầu còn cao với trình độ học sinh

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Yêu cầu còn cao với trình độ học sinh

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Sau khảo sát, tiếp tục hoàn thiện

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Sau khảo sát, tiếp tục hoàn thiện

Giáo viên 'than' chương trình môn học phổ thông mới có nhiều nội dung khó

Giáo viên 'than' chương trình môn học phổ thông mới có nhiều nội dung khó

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết thừa nhận chương trình mới có chỗ khó và nặng

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết thừa nhận chương trình mới có chỗ khó và nặng

Chương trình giáo dục mới giảm tải nhưng vẫn... quá tải

Chương trình giáo dục mới giảm tải nhưng vẫn... quá tải

Thực nghiệm chương trình phổ thông mới: Nhiều nội dung còn quá tải

Thực nghiệm chương trình phổ thông mới: Nhiều nội dung còn quá tải