Thực hiện chính sách giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Chính sách này sẽ góp phần khuyến khích người dân và các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết hồ sơ TTHC, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ công.